Khởi động nhanh File Explorer trong Windows 10 bằng Cmd và Powershell

Xem
Khởi động nhanh File Explorer trong Windows 10 bằng Cmd và Powershell - Ảnh 1

Trước hết bạn cần khởi chạy cmd hoặc powershell bằng quyền administrator sau đó sử dụng các lệnh dưới đây:

Khởi động File Explorer trong Cmd

Trong cmd bạn cần sử dụng 2 lệnh tắt và mở File Explorer như sau:

taskkill /f /IM explorer.exe

start explorer.exe


Mẹo: Bạn có thể sử dụng kết hợp với chỉ một lệnh sau:

taskkill /IM explorer.exe /F & explorer.exe


Khởi động File Explorer trong Powershell

Không giống như cmd cần phải sử dụng lệnh khởi động lại sau khi đã tắt File Explorer với powershell bạn chỉ cần 1 lệnh tắt File Explorer sẽ tự khởi động lại. Có 2 lệnh trong powershell khởi động được File Explorer

Sử dụng Stop-Process

Stop-Process -ProcessName Explorer


Sử dụng kill

kill -n explorer


Mẹo: Bạn có thể lấy các lệnh trong cmd sử dụng được trong powershell

Bạn có thể sử dụng các lệnh này trong quá trình viết tập tin batch hoặc powershell script.